ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Νέα δράση για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η δράση αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον σε έναν από τους ακόλουθους ΚΑ∆:
• 56.10: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης
• 56.21: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
• 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης
• 56.30: ∆ραστηριότητες παροχής ποτών.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατά μέγιστο στο 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εντός του 2019, υπολογίζεται κατ’ αναλογία.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται έως 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:
Α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών µέχρι της 31.12.2020
Β) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
Γ)Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Ε) Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας µε τα µεγαλύτερα έσοδα σε έναν από της επιλέξιµους ΚΑ∆.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% της συνολικής αξίας των αγορών. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Περίοδος υποβολής: 14 Μαΐου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021.