ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Νέα δράση για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον σε έναν από τους ακόλουθους ΚΑ∆: • 56.10: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης • 56.21: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για […]

Read more

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «e-λιανικό» Στις 11/01/2021 προδημοσιεύτηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Η Δράση αφορά την επιδότηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος ούτως ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους στην περίοδο πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, […]

Read more