Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
«e-λιανικό»

Στις 11/01/2021 προδημοσιεύτηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Η Δράση αφορά την επιδότηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος ούτως ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους στην περίοδο πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, να περιοριστεί ο συνωστισμός στους κλειστούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
Οι Επιχειρήσεις χωρίζονται σε :
Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι κύριες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι :
Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου
Να διατηρούν φυσικό κατάστημα
Η λειτουργία τους να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
Να έχουν ολοκληρώσει από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
Να παρατηρείται μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 συγκριτικά με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο αυτό δεν υφίσταται για τις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Συνολικό ποσό 80 εκατ. € .

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ανώτατο όριο τα 5.000,00 € .

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Έναρξη επιλεξιμότητας : 18/03/2020 .

Αναμένεται προκήρυξη της Δράσης έως τα τέλη Ιανουαρίου.